ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR)

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov:     BRENO s.r.o.
Adresa:    Rožňavská 1, Bratislava 831 04
IČO:         36 660 710
e-mail:      gdpr@breno.sk

Spoločnosť BRENO s. r. o. ako prevádzkovateľ informačných systémov osobných údajov je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov spôsobom a v rozsahu ustanovenom nariadením, Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR).

Tieto zásady obsahujú súhrn základných informácií pre zákazníkov – dotknuté osoby, ktoré sme povinní pred spracovaním osobných údajov poskytnúť. V prípade, že máte akékoľvek otázky k nižšie uvedeným informáciám, neváhajte sa na nás obrátiť na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Všetky pripomienky a podnety sa pokúsime vyriešiť čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia podnetu.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV :

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané na:

  • plnenie svojich predzmluvných a zmluvných povinností voči zákazníkom – prijímanie a uspokojovanie objednávok zákazníkov,
  • plnenie si zákonných povinností prevádzkovateľa – plnenie si povinností vyplývajúcich z účtovných a daňových predpisov, ochrany zdravia, ochrany  spotrebiteľa a pod.,
  • na účely výkonu oprávnených záujmov prevádzkovateľa – priamy marketing, vymáhanie pohľadávok, ochrana majetku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú sa plnenie si našich zmluvných alebo zákonných povinností.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ je dodávateľom podlahových krytín. V rámci svojej činnosti spracúva a) osobné údaje svojich zamestnancov a zamestnancov svojich dodávateľov a b) osobné údaje zákazníkov.

Prevádzkovateľ v čase nadobudnutia účinnosti nariadenia GDPR neprevádzkuje e-shop. V prípade spustenia e-shopu aktualizuje túto informáciu. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých – zákazníkov osôb prevažne osobne na predajniach prevádzkovateľa, prípadne telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webe prevádzkovateľa.
Zákazníkom je v zmysle týchto zásad o ochrane osobných údajov každá fyzická osoba, ktorá vo svojom mene alebo na základe poverenia v menej inej osoby (rozumej najmä zamestnanec odberateľa) uzatvorila s prevádzkovateľom zmluvu o dodaní tovaru alebo služieb alebo urobila úkon smerujúci k uzavretiu takejto zmluvy (napr. zadanie dopytu, objednávky, vyžiadanie si cenovej ponuky a pod.).

Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú prevádzkovateľom využívané na účely evidovania dopytov na tovar, evidovanie objednaného príp. dodaného tovaru alebo služby, evidovanie rozvozu tovaru, evidovanie realizácií pokládok podlahových krytín, evidovania reklamácií, evidovania vrátenia tovaru zakúpeného na skúšku, zisťovanie spokojnosti zákazníkov, vybavovanie sťažností a podnetov a na účely vnútropodnikových kontrol prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na splnenie niektorého z vyššie uvedených účelov, najmä: meno, priezvisko, adresa doručenia (ulica, obec, PSČ), názov spoločnosti ak sa doručuje napr. do zamestnania, e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o objednanom/vrátenom tovare (rozsah a cena objednávky, dátum a čas doručenia), fakturačné údaje ak sú odlišné od údajov na doručenie (meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, názov spoločnosti, IČO, DIČ), číslo bankového účtu (alebo platobné údaje pri úhrade kartou) pri vrátení tovaru alebo vybavovaní reklamácií,  prípadne niektoré doplňujúce údaje potrebné pre vybavenie objednávky k maximálnej spokojnosti zákazníka.

Vyššie uvedené osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu dvoch kalendárnych rokov od posledného použitia osobných údajov získaných na konkrétny účel (napr. od doručenia tovaru zákazníkovi, vybavenia reklamácie a pod.) . Ak osobitný predpis (napr. daňové a účtovné predpisy) vyžaduje uchovávať niektoré osobné údaje dlhšie, prevádzkovateľ ich uchováva po dobu vyžadovanú v osobitnom predpise.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám len výnimočne a ak tak, výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných povinností voči zákazníkom alebo plnenia si zákonných povinností. Takýmito osobami sú najmä partnerské spoločnosti ako: doručovateľské/prepravné spoločnosti, dodávatelia IT služieb, dodávatelia marketingových služieb, poskytovatelia platobných služieb, dodávatelia rôznych podporných služieb prevádzkovateľa (najmä dodávatelia služieb účtovníctva, auditu, právnych a iných služieb). Ak takýto subjekt spracúva osobné údaje zákazníka v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ dbá na to aby takáto partnerská spoločnosť (tzv. sprostredkovateľ v zmysle GDPR) spracúvala osobné údaje iba v súlade s pokynmi prevádzkovateľa a v rozsahu v akom sa k tomu zaviazala podľa sprostredkovateľskej zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE:

Webová stránka www.koberce-breno.sk používa k analýze návštevnosti webu súbory cookie. Informácie o tom, ako s cookies pracujeme a ako ich použitie obmedziť alebo zastaviť nájdete  TU.

Podľa GDPR má dotknutá osoba priznaný celý rad práv, ktoré majú zabezpečiť aby vedela kto, v akom rozsahu a prečo spracúva jej osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný jej tieto informácie poskytnúť v zrozumiteľnej podobe. Práva dotknutej osoby a spôsob ich aplikácie.

  • PRÁVO NA PRÍSTUP K  ÚDAJOM A PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

prevádzkovateľ poskytne na žiadosť dotknutej osoby potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Zákazník má právo získať potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané alebo nie (čl. 15 GDPR). Okrem toho má právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi, a za určitých okolností aj právo získať kópiu týchto osobných údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať  svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných (čl. 20 GDPR).

  • PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a pri zohľadnení účelu spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. (čl 16 GDPR)

  • PRÁVO „NA ZABUDNUTIE“

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba  právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu. Toto platí pre situácie, keď:
osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané
zákazník odvolá súhlas na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu;
spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a osobné údaje boli spracúvané nezákonne.
Právo na výmaz môže byť obmedzené tam, kde je potrebné spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 17 GDPR).

  • PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, prevádzkovateľ môže naďalej uchovávať osobné údaje len:  so súhlasom dotknutej osoby, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie  právnych nárokov,  na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. (čl. 18 GDPR)

  • PRÁVO NAMIETAŤ

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípadoch kedy ich prevádzkovateľ spracúva na účel svojich oprávnených záujmov alebo na účely plnenia úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ  prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody oprávnenej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.(čl. 21 GDPR)

  • PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

Dotknutá osoba môže vždy podať sťažnosť dozornému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov Dozorný orgán nad ochranou osobných údajov na Slovensku je:
Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko
www.dataprotection.gov.sk